Tin tức sự kiện

Tọa đàm chuyên đề: Đánh giá việc công khai TT KHSD đất ở cấp huyện & bảng giá đất ở cấp tỉnh

25/06/2022

news-events-home
Trân trọng kính mời Quý vị tới tham dự Tọa đàm chuyên đề “Đánh giá việc công khai thông tin kế hoạch sử dụng ở đất cấp huyện và bảng giá đất ở cấp tỉnh”
🌎 Đăng ký tham dự: https://forms.gle/P4sJS4C4HMLRrSdQA (Nhận đăng ký đến 30/6/2022)
Công khai thông tin đất đai là một nhiệm vụ quan trọng trong quản trị công ở Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh khiếu kiện liên quan đến đất đai chiếm tỉ lệ lớn trong tổng số khiếu nại, khiếu kiện ở địa phương trong những năm qua. Kết quả khảo sát Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) liên quan đến quản lý đất đai cho thấy, việc công khai thông tin đất đai quan trọng, gồm kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất ở địa phương để dân biết và dân bàn, còn rất hạn chế. Trong khi đó, theo Luật Đất đai 2013 và Luật Tiếp cận thông tin 2016, việc công khai kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất là một trong những nhiệm vụ mà chính quyền địa phương phải thực hiện nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân, hướng tới quản trị đất đai tốt tại Việt Nam.
Trong bối cảnh đó, Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và Nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW), với sự hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), thực hiện nghiên cứu nhằm rà soát việc công khai thông tin về kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và bảng giá đất cấp tỉnh. Nghiên cứu này nhằm mục đích thúc đẩy những thực hành tốt trong công khai thông tin đất đai đồng thời cung cấp dẫn cứ cho các thảo luận đổi mới chính sách và cải thiện thực thi chính sách. Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Đại sứ quán Ai-len và UNDP tại Việt Nam cùng tài trợ cho nghiên cứu này. Nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu và trao đổi hàm ý chính sách và thực tiễn với các bên liên quan, UNDP và CEPEW cùng phối hợp tổ chức tọa đàm chuyên đề “Đánh giá việc công khai thông tin kế hoạch sử dụng đất ở cấp huyện và bảng giá đất ở cấp tỉnh”.
💡 Để biết thêm về nghiên cứu và phát hiện từ nghiên cứu này, vui lòng truy cập trang web: https://papi.org.vn/category/bao-cao-chuyen-de/ trong và sau buổi công bố.
You are cordially invited to Thematic Discussion “A Review of Local Governments’ Performance in Disclosure of District Land Use Plans and Provincial Land Pricing Frameworks”.
🌎 Registration link: https://forms.gle/P4sJS4C4HMLRrSdQA (registration opens until 30 June 2022)
Land transparency is of great importance for governance in Viet Nam, especially when petitions and complaints related to land has taken an increasing share in all citizen actions at the local level in recent years. Findings related to land governance matters from the Viet Nam Provincial Public Administration and Governance Performance Index (PAPI) surveys over the past 12 years show that, public disclosure of important land information, including local land use plans and land pricing frameworks, has been very limited. Meanwhile, according to the 2013 Land Law and the 2016 Law on Access to Information, publicizing land use plans and land pricing frameworks is one of local governments’ mandates to ensure citizen right to information and to contribute to good land governance in Viet Nam.
In this context, the Center for Education Promotion and Empowerment of Women (CEPEW), with the technical support from the United Nations Development Program (UNDP), has conducted a review local governments’ performance in disclosing information about district land use plans and provincial land pricing frameworks. The study aims to promote good practices in land information disclosure as well as to provide evidence for policy considerations and/or better law enforcement. The Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), the Embassy of Ireland and UNDP Viet Nam have jointly funded this study. In order to share the research results and discuss policy and practical implications with stakeholders, UNDP and CEPEW jointly organize a thematic discussion entitled “A Review of Local Governments’ Performance in Disclosure of District Land Use Plans and Provincial Land Pricing Frameworks”.

💡For more information about the research and its findings, please visit https://papi.org.vn/eng/category/thematic-research-reports/ during and after launch.

See less
Chia sẻ
Close Bitnami banner
Bitnami