Tham gia cùng

CEPEW

Trang chủ

/ Tham gia

/ Tài trợ

Dự án: Thúc đẩy Ngân sách có trách nhiệm giới tại Việt Nam

pexels-photo-1062267
pexels-photo-1062267
pexels-photo-1062267

Tổng quan về dự án

TÊN DỰ ÁN: “Thúc đẩy ngân sách có trách nhiệm giới tại Việt Nam”

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng (CECEM) và Trung tâm hỗ trợ giáo dục và Nâng cao năng lực cho phụ nữ (CEPEW)

Trong thời gian từ tháng 7/2017 đến tháng 12/2018, mặc dù bối cảnh kinh tế, chính trị và xã hội của Việt Nam có nhiều thay đổi nhưng dự án “Thúc đẩy vai trò của thanh niên và xã hội dân sự trong quy trình ngân sách có trách nhiệm giới ở Việt Nam” do OXFAM hỗ trợ kỹ thuật và tài chính đã đạt được những kết quả nhất định. Theo đó, CEPEW đã phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan như các tổ chức phi chính phủ, đại diện cơ quan nhà nước, người dân tại một số tỉnh và các nhóm thanh niên quan tâm đến thúc đẩy công bằng, bình đẳng, minh bạch và trách nhiệm giải trình tham gia vào quá trình nâng cao nhận thức của công chúng và vận động cho quy trình ngân sách có trách nhiệm giới tại Việt Nam.

Năm 2018, với sự hỗ trợ của CECEM và iSEE, nhóm Tiên phong đã thực hiện một đánh giá độc lập của nhóm về kết quả giữa kỳ chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, gặp gỡ và ghi nhận câu chuyện của hơn 100 hộ dân hưởng lợi từ 12 dự án thuộc chương trình Giảm nghèo triển khai trên 12 tỉnh. 100% thành viên tham gia đánh giá hoàn toàn tự nguyện và không nhận bất kỳ hỗ trợ tài chính nào trong quá trình đi thu thập thông tin. Hội thảo chia sẻ báo cáo đánh giá của nhóm mang tên Nghe từ lòng dân đã diễn ra tại Hà Nội và gây tiếng vang lớn, được nhiều báo chí đưa tin như VTV3, báo Nhân dân, báo Dân tộc, v…v… và lượt xem từ công chúng lên tới hơn 16.500 lượt người.

Mục tiêu

Góp phần bảo đảm nguyên tắc công bằng và bình đẳng giới trong quy trình ngân sách được quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước 2015

  • Kết quả 1: Hiểu biết và năng lực thực hành đánh giá, giám sát các chương trình phát triển và các chương trình sử dụng ngân sách Nhà nước có áp dụng các công cụ GRB của người dân và các tổ chức xã hội được cải thiện
  • Kết quả 2: Người dân và các tổ chức xã hội tích cực tham gia vào tiến trình xây dựng ngân sách có trách nhiệm giới

Các hoạt động chính

1.1 Tổ chức 3 khoá tập huấn về ngân sách có trách nhiệm giới cho thành viên các nhóm cộng đồng của các huyện và xã/phường thuộc tỉnh Quảng Trị (mỗi khóa 2 ngày cho 35 học viên)
1.2 Tổ chức 2 khoá tập huấn về ngân sách có trách nhiệm giới cho cán bộ hoạch định và tham mưu chính sách cấp tỉnh và huyện thuộc tỉnh Quảng Trị (mỗi khoá 2 ngày cho 35 học viên). Trong đó:
– 01 khoá dành cho đại biểu HĐND cấp tỉnh và huyện
– 01 khoá dành cho cán bộ Hội LHPN cấp tỉnh và huyện
1.3 Tập huấn cho thành viên nòng cốt của Nhóm Tiên phong về thuế và ngân sách, chu trình ngân sách có trách nhiệm giới, công khai và minh bạch ngân sách và vai trò của cộng đồng/người dân trong chu trình ngân sách
1.4  Tập huấn cho thành viên nòng cốt Nhóm Tiên phong về các phương pháp và công cụ giám sát các chương trình, chính sách sử dụng ngân sách (nghiên cứu, giám sát, đối thoại)
1.5 Tổ chức các sự kiện truyền thông về giám sát ngân sách có lồng ghép yếu tố giới tại 5 điểm thuộc 5 huyện với cộng đồng người dân thông qua hình thức sân khấu hoá
1.6 Thành viên nòng cốt Nhóm Tiên phong xây dựng và thực hiện các sáng kiến nâng cao nhận thức cho cộng đồng DTTS tại địa phương
1.7 Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về ngân sách có trách nhiệm giới
1.8 Xây dựng công cụ hướng dẫn lồng ghép giới vào các sáng kiến của cộng đồng tại địa phương
1.9 Tài liệu hóa chương trình giảng dạy về ngân sách có trách nhiệm giới

2.1 Thanh niên thực hiện nghiên cứu “Đánh giá dịch vụ công và hành chính công cho người khuyết tật tại Việt Nam”
2.2 Tổ chức hai khoá tập huấn áp dụng công cụ GAPA đánh giá các chương trình, chính sách phát triển cho người dân ở địa phương (mỗi khoá 3 ngày cho 35 người dân ở hai tỉnh Thanh Hóa/Lào Cai)
2.3 Hỗ trợ kĩ thuật áp dụng công cụ GAPA cho các nhóm đánh giá chương trình/chính sách phát triển tại địa phương
2.4 Các nhóm cộng đồng tại tỉnh Quảng Trị thực hiện các sáng kiến giám sát ngân sách nhà nước (10-15 sáng kiến)
2.5 Thành viên nòng cốt Tiên phong xây dựng và huy động cộng đồng thực hiện các sáng kiến giám sát NSNN có trách nhiệm giới tại địa phương
2.6 Tổng hợp kết quả sáng kiến giám sát GRB của người dân ở địa phương
2.7 Hội thảo đối thoại chính sách chia sẻ các kết quả nghiên cứu, giám sát của các nhóm cộng đồng

Danh sách đóng góp

Oxfam in Vietnam

Mai Linh


    Close Bitnami banner
    Bitnami