Tham gia cùng

CEPEW

Trang chủ

/ Tham gia

/ Tài trợ

Dự án: Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong môi trường đại học ở Việt Nam

pexels-photo-1062267
pexels-photo-1062267
pexels-photo-1062267
pexels-photo-1062267
pexels-photo-1062267
pexels-photo-1062267
pexels-photo-1062267
pexels-photo-1062267
pexels-photo-1062267
pexels-photo-1062267
pexels-photo-1062267
pexels-photo-1062267

Tổng quan dự án

Tên dự án: Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong môi trường đại học ở Việt Nam

Đơn vị thực hiện: CEPEW

Thời gian: 09/2020 – 02/2021

Dự án được hỗ trợ tài chính bởi Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI), hiện đang được thực hiện tại Trường Đại học Thái Nguyên.

Mục tiêu

Dự án nhằm (1) nâng cao nhận thức về bạo lực trên cơ sở giới (BLG) trong khuôn viên trường và trong cộng đồng sinh viên để sớm xác định và ngăn chặn BLG, (2) tăng cường hỗ trợ trong khuôn viên trường cho các nạn nhân của bạo lực và (3) giúp các trường đại học hình thành chính sách và nâng cao năng lực thể chế để giải quyết tốt hơn BLG trong khuôn viên trường, góp phần tạo ra một môi trường đại học an toàn cho tất cả mọi người, đặc biệt là đối với sinh viên, giảng viên và nhân viên nữ. Dự án sẽ được thực hiện tại Đại học Thái Nguyên (TNU), tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Kết thúc dự án, 30 thành viên chủ chốt của TNU, 30 sinh viên TNU quan tâm, 15 thành viên nòng cốt của nhóm cộng đồng và ít nhất 5.000 sinh viên TNU sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ dự án.

Các hoạt động chính

  • Tập huấn về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Thái Nguyên
  • Tập huấn về giao tiếp phi bạo lực và các kỹ năng truyền thông, thực hiện dự án, xây dựng cộng đồng cho nhóm nòng cốt thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới tại Đại học Thái Nguyên
  • Tư vấn, hỗ trợ triển khai các sáng kiến của sinh viên, cán bộ viên chức tại trường nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới
  • Xây dựng sổ tay phòng chống bạo lực giới dành cho sinh viên
  • Tổ chức các hoạt động truyền thông tại Đại học Thái Nguyên nhằm nâng cao nhận thức về bạo lực giới trong cộng đồng thanh niên/sinh viên
  • Hỗ trợ ban giám hiệu nhà trường xây dựng, chỉnh lý bộ quy định về phòng chống bạo lực giới & thúc đẩy bình đẳng giới thực chất

Danh sách đóng góp

Canada Fund for Local Initiatives (CFLI)


    Close Bitnami banner
    Bitnami